Huurovereenkomst

Artikel 1

a. Trekkerrit Twente verhuurt de trekker aan huurder op basis van een al dan niet schriftelijke huurovereenkomst, waarbij tussen huurder en Trekkerrit Twente een huurperiode is overeengekomen voor welke tijd huurder gebruik kan/mag maken van de trekker en tegen welke vergoeding. 

b. Huurder is behoudens afwijkende schriftelijke afspraak gehouden de door verschuldigde huurpenningen tegenover het gebruik van de trekker uiterlijk vóór dan wel bij aanvang van het gebruik van de Trekker aan Trekkerrit Twente te voldoen. In het geval van een huurder die handelt in de uitoefening van zijn beroep op bedrijf geldt dat hij niet gerechtigd is de huurpenningen op te schorten dan wel met enige vordering op Trekkerrit Twente te verrekenen. 

c. Huurder kan ook een begeleider inhuren voor de duur van de huurperiode. Hiervoor is huurder een vergoeding verschuldigd. Sub b van onderhavig artikel is overeenkomstig van toepassing. 

d. Indien verhuurder dit verlangt, is bij dan wel alvorens het aangaan van de huurovereenkomst huurder dan wel de uiteindelijke gebruiker gehouden Trekkerrit Twente in kennis te stellen van zijn personalia onder vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Voor een huurder die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf geldt dat van deze kan worden verlangd, dat zij een afschrift uit het handelsregister overlegt. 

e. Trekkerrit Twente zal in dat geval ervoor zorgdragen dat een kopie van het legitimatiebewijs van de huurder dan wel de uiteindelijke gebruiker dan wel bij een huurder die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een afschrift van het uittreksel uit het handelsregister aan voornoemde kennisgeving wordt aangehecht. 

f. Bij annulering van de huurovereenkomst door een huurder die handelt in de uitoefening van zijn beroep en bedrijf kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven, waarbij de ontvangstdatum als annuleringsdatum geldt. Voor een huurder die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan annulering op de wijze voorgeschreven in artikel 3:37 BW geschieden. 

g. Bij annulering blijft de huurder het hierna te noemen percentage van de totale huurprijs verschuldigd:

  1. 30 dagen voor aanvang: 25%
  2. 21 dagen voor aanvang: 50%
  3. 14 dagen voor aanvang: 75%
  4. binnen 7 dagen van de overeenkomst: 100%

Gebruik

Artikel 2

De huurder heeft de trekker (het gehuurde) in goede staat ontvangen. Onder goede staat van de oldtimertrekker dient te worden verstaan de staat waarin de huurder/gebruiker kan verwachten dat een goed onderhouden oldtimertrekker zich bevindt. 

Artikel 3

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde trekker verzorgen en gebruiken. Huurder zal de trekker slechts overeenkomstig de bestemming gebruiken. Het rijden van een Trekker is alleen toegestaan voor personen vanaf 18 jaar en die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Huurder zal de door verhuurder gegeven instructies dan wel de instructies van de ingehuurde begeleider met betrekking tot het gebruik van de trekker opvolgen. Huurder is gehouden te allen tijde zicht te houden op de gehuurde trekker.

Artikel 4

Het is de huurder behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder niet toegestaan de gehuurde trekker aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 5

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het huurder dan wel de uiteindelijke gebruiker van de trekker verboden:

a) Tijdens de huurperiode onder invloed van verdovende middelen, waaronder in ieder geval wordt verstaan doch niet uitsluitend alcohol, drugs en medicijnen, de trekker te gebruiken. In het geval Trekkerrit Twente het vermoeden heeft dat de huurder/gebruiker onder invloed van verdovende middelen verkeert, is zij gerechtigd de trekker niet aan de huurder/gebruiker in gebruik te geven dan wel deze weer in te nemen;

b) Met de trekkers tijdens de huur-/gebruiksperiode tegen elkaar aan/op te botsen;c) Behoudens voorafgaand overleg en schriftelijk toestemming van Trekkerrit Twente, naast zichzelf één of meerdere personen te vervoeren.

Artikel 6

a. Trekkerrit Twente is te allen tijde gerechtigd om na vermeend misbruik van de trekker door huurder/gebruiker de huurovereenkomst per direct te ontbinden en de trekker wederom in te nemen. 

b. In het geval Trekkerrit Twente op de onder sub a genoemde grond de trekker wederom inneemt dan wel de trekker in het geval van artikel 5 sub a niet aan de huurder/gebruiker afstaat, blijft de huurder die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf de volledige huurtermijnen verschuldigd al dan niet ter opheffing van het door verhuurder geleden nadeel, dat deze de trekker niet aan een ander heeft kunnen verhuren. 

c. Bij een huurder/gebruiker die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf geldt bij de in sub b genoemde gronden tevens dat de huurder/gebruiker de volledige huurtermijnen verschuldigd blijft al dan niet ter opheffing van het door de verhuurder geleden nadeel, dat deze de trekker niet aan een ander heeft kunnen verhuren.

Artikel 7

De gehuurde trekker moet minimaal 1 uur voor zonsondergang aan Trekkerrit Twente retour worden gebracht. De huurder is op straffe van een boete ter hoogte van EUR 200,= per dag dat de overtreding voortduurt, verplicht de trekker bij het einde van de huurperiode weer ter beschikking van de verhuurder te stellen. Voornoemde boete laat de verschuldigdheid tot vergoeding van door de te late beschikkingstelling veroorzaakte schade bij verhuurder onverlet. Verschuldigde huurpenningen.

Artikel 8

a. Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de huurder het bij huurovereenkomst overeengekomen volledige huurbedrag verschuldigd. 

b. In het geval van te late terugbezorging van de trekker, is de huurder met inachtneming van de dan geldende huurprijzen per uur, één uur aan huurpenningen verschuldigd voor de extra tijd dat huurder van de trekker gebruik heeft gemaakt. Het voornoemde laat de verschuldigdheid door de huurder van de in artikel 7 aangehaalde boete en schadevergoeding onverlet. 

Aansprakelijkheid huurder

Artikel 9

a. Het gebruik van de trekker geschiedt geheel op eigen risico. Trekkerrit Twente is niet aansprakelijk voor welke schade veroorzaakt aan huurder, gebruiker, derden en/of goederen (van derden dan wel van verhuurder), welke is ontstaan gedurende de periode dat huurder dan wel de uiteindelijke gebruiker gebruikmaakt van de trekker (De trekkers zijn WA-verzekerd). 

b. Een huurder die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is naast de sub a genoemde schade aansprakelijk voor alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde trekker toegebracht of ontstaan tijdens de periode van gebruik, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. 

c. Voorzover nodig vrijwaart huurder verhuurder voor de in sub a en sub b genoemde schade. d. Huurder dan wel de uiteindelijke gebruiker is gehouden (het voordoen van) de in sub a en sub b genoemde schade zo spoedig mogelijk aan Trekkerrit Twente mede te delen, doch uiterlijk op het moment dat huurder/gebruiker de trekker inlevert. Na het ontstaan van de in sub a en sub b genoemde schade is de huurder gehouden Trekkerrit Twente in kennis te stellen van alle benodigde (rechts)persoon- en verzekeringsgegevens benodigd voor een correcte schadeafwikkeling. 

d. Deze huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, behoudens schriftelijke afwijking, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de trekker contant aan Trekkerrit Twente voldoen.

e. In het geval Trekkerrit Twente door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor de door huurder dan wel de uiteindelijke gebruiker van de trekker bij deze derde veroorzaakte schade, zal Trekkerrit Twente de derde de huurovereenkomst overleggen, die ten tijde van het schadeveroorzakende voorval gold en dus de derde van de persoonsgegevens van huurder in kennis stellen. Huurder stemt ermee in dat Trekkerrit Twente voornoemde gegevens aan de derde ter beschikking stelt. 

f. Ook gedurende het gebruik van de trekker door huurder dan wel de uiteindelijke gebruiker begane verkeersovertredingen en hierdoor veroorzaakte kosten komen voor rekening van huurder. 

g. In het geval Trekkerrit Twente hierover wordt aangeschreven, zal zij onder overlegging van de huurovereenkomst die ten tijde van de overtreding ten aanzien van de trekker gold, waarmee de overtreding werd begaan, de instantie welke de boete in rekening stelt in kennis stellen van het feit dat ten tijde van de overtreding de trekker was verhuurd. 

Waarborgsom

Artikel 10

Verhuurder kan van huurder eisen dat deze voor aanvang van het gebruik van de trekker een waarborgsom betaald. Deze waarborgsom krijgt de huurder retour als de trekker in dezelfde staat als bij ontvangst door de huurder is ingeleverd. Trekkerrit Twente is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de (eventuele) gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Trekkerrit Twente op aanvullende schadevergoeding.

Storingen

Artikel 11

a. Bij het niet goed functioneren van de trekker, een storing aan de trekker dan wel een storingsmelding van de trekker al dan niet via de daarvoor aanwezige waarschuwingssignalen, zal huurder het gebruik van de trekker staken. Bij een storingsmelding zal hij na het staken van het gebruik allereerst de handleiding van de trekker raadplegen hetgeen de storingsmelding inhoudt. Nadat de huurder al dan niet bekend is met de aard van de storing, zal hij zo spoedig mogelijk contact opnemen met Trekkerrit Twente. De huurder zal de trekker niet verder gebruiken dan nadat hij met Trekkerrit Twente heeft afgestemd hoe verder te handelen. De huurder dan wel de gebruiker dient bij de trekker te blijven.

b. Storingen aan de trekker ontstaan gedurende het gebruik van de trekker worden niet aangemerkt als een “gebrek” in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW. c. Een huurder die handelt in de uitoefening in zijn beroep of bedrijf heeft geen recht op schadevergoeding dan wel teruggave van de huurpenningen in het geval van (een) storing(en) aan de trekker.

Gebruiksovereenkomst

Artikel 12

In het geval een trekker “om niet” aan (bepaalde) gebruikers ter beschikking wordt gesteld en de gebruiker hiervoor een deelnamelijst tekent, komt door de inschrijving en ondertekening van de deelnemerslijst tussen Trekkerrit Twente en gebruiker een gebruiksovereenkomst tot stand. In dat geval komen Trekkerrit Twente en gebruiker hierbij overéén dat de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 en 11 van onderhavige algemene bepalingen van toepassing zijn op de gebruiksovereenkomst. Waar in deze bepalingen wordt gesproken van huur, dient gebruik te worden gelezen. In plaats van huurder gebruiker, in plaats van verhuurder, ingebruikgever, in plaats van huurovereenkomst van gebruiksovereenkomst en in plaats van huurperiode, gebruiksperiode.

Reserveer een Trekkerrit?


Voor een trekkerrit vol ONBEGRENSDE Mogelijkheden